Цели
  •     Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

  •         Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.

  •         Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.

  •         Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.

  •         Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.

  •         Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.

  •         Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

 
Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.