ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛА за изпълнение на дейностите на ниво училище - Проект “Ученически практики“, BG051PO001/3.3.07-0001

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Граждански договор с наставник (4.03.2013)

Допълнително споразумение между училище и МОН (08.10.2014 г.)

Финансиране и отчетност по проект  BG051PO001 - 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” (29.08.2013) ново

Програма за практика по проект BG051PO001 - 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” (1.02.2013)

Предложение и списък за сключване на групова застраховка „Злополука" на ученици от училища в системата на професионалното образование(30.01.2013)

Договор между училище и МОН (само при смяна на директор или нов директор) (07.10.2014)

Бланка на проекта - (1) (2)

Анкетна карта

Заявление за участие от ученик

Заповед от директор на училище за определяне на лицата, работещи по проекта

Протокол - образец

Договор между училище и обучаваща организация за провеждане на обучение

Договор за практическо обучение между ученик и училище

Присъствен дневник

План-график за изпълнение на дейностите

Дейности за отчитане на часове на експертите от училищата и наставниците от страна на работодателите

Бланка за отчетен доклад на директора

Инструкции за необходими разходни документи по проект BG051PO001-3.3.07-001 "Ученически практики"

Приложения към инструкции за необходими документи по проект BG051PO001-3.3.07-001 "Ученически практики"

Декларация за лица, обучавани във форма различна от дневната

Инструкция за финансистите по проекта 

 

 
Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.