• Вашите въпроси може да задавате на имейла на проекта: u.praktiki@mon.bg

  • При технически проблеми с информационната система пишете e-mail на: reg.praktiki@mon.bg

 


Въпроси и отговори

Въпрос: В колко екземпляра трябва да бъде разпечатано предложението за застраховане на учениците и списъците към него?

Отговор: В 3 еднакви екземпляра.


Въпрос: Ако се смени името на училището трябва ли да се подпише нов договор между директор и МОН?

Отговор: Не. Остава в сила договорът, който вече е сключен. 


Въпрос: Могат ли ученици, които се обучават в самостоятелна форма на обучение да участват в проекта?

Отговор: Да. Стига да нямат трудов договор.


Въпрос: Имаме заявления от двама ученика от ХІ клас желаещи да участват в проекта "Ученически практики". Те са брат и сестра близнаци и поради финансови проблеми не са извадили лични карти. Могат ли да се включат в проекта а в последствие да си извадят лични карти и да ги впишат в договора.

Отговор: Не е нъзможно да бъде сключен договор с което и да е лице, без в договора да бъдат вписани данните от лична карта на лицето. Лицата или техните родители подлежат на административно наказателни санкции по Закона за българските лични документи.


Въпрос: Ученик на трудов договор(4ч), може ли да бъде включен в ученически практики?

Отговор: Не.


Въпрос: Един от членовете на екипа ще изпълнява две функции - Наблюдаващ учител и Консултант на избор на практики. Има ли изискване как да свестява  двете функции - месечно, или може да работи  и по двете длъжности?

Отговор: Да може, първо консултира и насочва учениците, а в последваш период е наблюдаващ учител.


Въпрос: Тази година всички договори имат номерация. Как трябва да се подредят? Трябва ли договорите на учениците да имат отделна номерация, на работодателите също и на наставниците друга? Или всеки договор сключен с училището е с последователна номерация, независимо дали е с фирма или лице?

Отговор: Всички договори с училището следва да имат една номерация. Не е необходимо различните договори да имат различна номерация.


Въпрос: Моля да обясните по - точно къде  в системата на проект "Ученически практики" (в кое меню - отчитане на документи, изчисляване на възнаграждения, платежни документи или другите) трябва да бъдат качени отчетите на директора, които са  подписани от госпожа Емилия Вълчовска?

Отговор: В "отчетни и платежни документи за възнаграждения" - там където се качва платежното, справката и отчета за  лицето. Тоест същото място където се качват документите за учителите и наставниците.


Въпрос: Как да отчете часовете си финансистът през м.юни при условие, че в този месец завършилите практика са 71ученика? Има ли образец на декларация за осигурителен доход на наставниците по проекта?

Отговор: Финансиста отчита часовете от началото до края на практиката на учениците. Това са поне два календарни месеца.


Въпрос: Сумите по приключила практика са преведени на двете лица (учител и наставник), трябва ли те да подават 2014 година Данъчна декларация? Защо сумата за наставника не идва от фирмата, в която работи той, а от училището? Какво трябва да направи наставника, да декларира допълнителен доход и какви документи са му необходими?

Отговор: Няма как само за учител и наставник да сте получили пари. За деклариране подлежат всички доходи получени през настоящата година в следващата. Училището изплаща възнаграждение на наставника, защото е сключило граждански договор по проекта с него. За деклариране на доходите по проекта се изискват документи както при деклариране на граждански договор. Възнагражденията по проекта се изплащат на база на българското законодателство.


Въпрос: Може ли възнагражденията на екипа и наставниците да се изплатят по касов, а не по банков път? Въпреки, че в договорите с наставниците е заложено изплащане по банков път и са попълнени номерата на сметките им, предпочитаме да им ги изплатим на ръка.

Отговор: Плащането на екипа в училище и наставниците се извършва задължително по банков път.


Въпрос: Защо не се четат качените документи за стипендии и сертификати?

Отговор: Всичко което сте качили е записано в информационната система. В момента не може да прегледате качените от вас документи и работим върху предоставянето на такава възможност.


Въпрос: През месец юли и август финансистът има дейности по проекта, как да се качи отчет и да се изчисли възнаграждение след като в падащото меню няма месец  07.2013 г. и 08.2013 г.

Отговор: В системата имате в падащо меню месец юли, но учениците във Вашето училище приключват своята практика на 27.06.2013. Всички участници в проекта от екипа в училище и наставници работодател трябва да отчетат часовете до датата на приключването на практиката на учениците. За финансиста и директора работа има и след този период, но те трябва да я отчетат в месеца на приключването на практиката. Тъй като това са лицата които реално носят финансова отговорност много дълъг период след приключването на практиката, вярваме че ще бъдат отговорни и няма да злоупотребяват.
Целта е да се плаща на завършила практика в месец и да не се връщаме назад във времето.


Въпрос: Ученическата практика приключи и предстои плащане на наставниците, с които сме сключили граждански договори. Качили сме отчет и справка, но сме пропуснали да въведем  осигурителен доход по други договори. По какъв начин да въведем осигурителния доход от други договори и какви корекции трябва да направим. Интересува ни също как да се въведе отчет за месец 07.2013год. защото липсва в падащото меню, а имаме лице което работи през този месец?

Отговор: Трябва да изтриете качените документи,в които има грешка, ако обаче не са одобрени от МОН. Като изтриете файловете с документите, след това изтривате и самите редове / записи. След това се отивате на меню "Изчисляване на възнаграждения", и за лицата слагате осигурителния доход, за да преизчислите възнагражденията. От там нататък процедурата е познава за качване в модула за платежни и отчетни документи.


Въпрос: При изчисляване на възнагражденията на наставниците за едни от тях в справката има начислени удръжки, а за други всички удръжки са 0.00 лв.  За всички наставници са въведени съответните завършили практиката ученици и са направени месечните отчети. Защо така се получава?

Отговор: Когато доходът на лицето е под минималния осигурителен , по закон няма удръжки. Ако лицето има доходи от други договори, трябва да го въведете в неслучайно поставеното за целта поле.


Въпрос: Какво да правя когато не ми се показват всички учениици в меню присъствия?


Отговор: Трябва да зададете начална дата, такава че учениците да са записани, а за крайна дата - учениците да не са отписани. Визуализират се всички ученици, които са участвали в целия избран интервал от дата - до дата.


Въпрос: Учениците приключиха практика, но имам разминаване в броя на присъствията. Как да го оправя?


Отговор: В случай че часовете са повече, от ведомостта или от отчет на преподавател, кликнете с мишката върху името на ученика и проверете за кои часове присъствията се дублират, или са нанесени в повече. Чрез икона Х в последната колона изтрийте неправилните редове.  Ако часовете са по-малко - проверете дали графиците съдържат необходимите часове и след това нанесете присъствията на учениците от модул "Присъствия".


Въпрос: Бихте ли ми казали какво се пише срещу Име на договори и № на договора в анкетната карта?

Отговор: Име на договор - „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“
№ на договора - BG051PO001-3.3.07-0001


Въпрос: В т.3 от  сертификатите, как трябва да се впише фирмата, в която се води ученическата практика като Обучаваща институция или Организация партньор?

Отговор: По смисъла на закона обучаващата институция винаги е училището. Фирмата наречена в договора "Обучаващо предприятие" е партньор на училището във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, на тя неможе да бъде обучаваща институция. Документи удостоверяващи практиките могат да се издават единствено и само от обучаващите институции по смисъла на чл. 18 от Закона за професионалното образование и обучение във връзка с чл. 26 от Закона за народната просвета.


Въпрос:  Участвах в проекта Ученически практики и искам да попитам кога ще получим възнаграждението за изработените часове и това възнаграждение ще се обложи ли с някакъв данък?

Отговор:  Ако Вие сте практикант завършил ученическа практика ще получите стипендия, която не се облага с данък.
Изплащането на стипендиите и възнагражденията на екипа може да стане веднага след приключването на практиката на учениците. Ако училището разполага с пари по бюджета и преценява, че може за поеме този разход, може да направи разплащане, но само за приключили практиканти. В последствие похарчените пари ще бъдат възстановени от проекта.
Финансирането на училищата е планирано сега в този месец- юни 2013г., за всички училища с приключили практиканти. Изчаква се да се възстановят средства и училищата да попълнят коректно финансовите документи.


Въпрос: Кой трябва да въвежда "Присъствения дневник" за изтеклия месец от хартия на електронната поща - на кого е задължение?

Отговор: "Присъствения дневник" за изтеклия месец се попълва от наблюдаващия учител.


Въпрос: Аз съм наблюдаващ учител и съм пътуващ от друг град, ще ми се поемат ли пътните разноски?

Отговор: В рамките на проекта не се предвиждат средства за транспортни разходи за ученици и учители.


Въпрос: През учебно време може ли да се провеждат часове по проекта?

Отговор: През учебно време може  да се провеждат часове и по проекта, като тези часове се планират във време  извън заетостта, съгласно седмичното разписание на учителя и учениците 


Въпрос: Едновременно могат ли да се карат Производствена практика и проект - едната сутрин, а проекта след обед?

Отговор: За определен период от време е възможно  да се провеждат производствена практика и проект - едната сутрин, а проекта след обед при спазване на изискванията на т 2.1.3.6. от Правилата за дневна и седмична заетост на учениците. Т.е. при 6 часа производствена практика, учениците ненавършили 18 години, могат да имат по проекта само един час дневно и евентуално 7 часа в събота или в неделя. За навършилите 18 години по 1 час повече.


Въпрос: Как да процедираме, когато позициите в графика, който трябва да се изпише в Стажантската книжка, са повече от 60 - наличните редове в нея, при условие, че редовете са номерирани?

Отговор: При недостатъчен брой редове в Стажантската книжка след изписването на първата, продължавате, като приложение в нова до изчерпване на темите по програма и там оформяте и приключвате периода на практиката с попълването на анкетата от ученика и чек листа за оценка.Въпрос: Как да се коригират грешки в стажантската книжка?

Отговор: При допуснати грешки в стажантската книжка те се коригират според изискванията на нормативната уредба за коригиране на грешки в училищна документация.


Въпрос: Може ли приятелката ми ,която е чуждестранна ученичка живее в Белгия да се запише за проекта?

Отговор: Не, в проекта участват само ученици от професионални гимназии в България.


Въпрос: Задължително ли е практиката да е по професията , която изучавам?

Отговор: Задължително е, защото целта на практическото обучение е да се разширят знанията и уменията на учениците, придобити в училище и да се запознаят с работата във фирмите.


Въпрос: Ако моето училище не е записано за проекта мога ли аз да участвам?

Отговор: Училището трябва да заяви желание за участие в проекта, след което да организира практическо обучение за учениците.


Въпрос: Навършвам 16 години края на юни ,има ли краен срок за подаване на документи?

Отговор: Включване в проекта може да става по всяко време, в зависимост от организацията в училището.


Въпрос: Какви точно документи трябва да подам и къде?

Отговор: Директорът на училището ще Ви представи необходимите документи за попълване.


Въпрос: В системата на проекта предвиден ли е модул за попълване и разпечатване на сертификатите или се попълват ръкописно?

Отговор: Не е предвиден такъв модул, възможни са и двата варианта – на ръка или на компютър, информатиците в училище решават каква система за написване на компютър да използват.


Въпрос: Правилно ли е следното попълване на Позиция 3 – обучаващата институция е професионалната гимназия издаваща сертификата, а организация партньор е фирмата, в която се провежда практиката?

Отговор: Да.


Въпрос: Нашето училище е средно общообразователно с преподаване на чужди езици. Тъй като имаме доста запитвания от няколко варненски университета да ни включат като партньори в проекта Ученически практики, ви молим за отговор : Допустими бенефициенти ли сме по този проект при условие, че не сме професионлана гимназия ? Идеята на университетите е наши ученици , които се обучават в профилирани чуждоезикови паралелки да правят преводи от различни езици за техните нуждите?

Отговор: Да кандидатстват имат право всички ученици, обучавани за придобиване на квалификация по професии от средните училища и професионални колежи в Република България.


Въпрос: Имам проблем с регистрацията. Не мога да си вляза в профила. Към кого да се обърна?
Отговор: При технически проблеми със системата за регистрация и профилите на потребителите, моля да пишете на имейл: reg.praktiki@mon.bg


Въпрос: Кой поема застраховката на учениците по време на практиката?
Отговор: Учениците се застраховат от застрахователна компания за сметка на проекта по установена процедура.


Въпрос: Ученик който не е застрахован може ли да започне практика?
Отговор: Категорично не. Едно от условията за започване на практика е ученикът да има подписана застрахователна полица.


Въпрос: Какъв период от време покрива застраховката на учениците?
Отговор: Застрахователната полица се подписва за 9 месеца. Това е пълният период, в който ученикът трябва да приключи и птчете своята 240 ч. практика.


Въпрос: От кога застраховката на ученика влиза в сила?
Отговор: От договорения в застрахователната полица срок.


Въпрос: Възможно ли е ученици от 11 клас да бъдат включени в практиките?
Отговор: Да. Ако отговарят на условието да са на възраст между 16 г. – 21 г.


Въпрос: Формата за регистрация на фирмите постоянно ли ще бъде отворена?
Отговор: Да. Формата за регистрация на фирмите и обявите на позиции от тяхна страна ще бъде отворена през целия период на проекта.


Въпрос: Ние сме училище, което ще участва с ученици по проекта, може ли да се включим и като работодател?
Отговор: Да, Вие може да се регистрирате като работодател и да сте партньор на Висшите училища. Студентите могат да бъдат взети на стаж във Вашето училище по компонента "Студентски практики".


Въпрос: Ще се признаят ли като разходи по проекта "Ученически практики",  изразходваните средства за издаването на здравни книжки на учениците за учебна практика в предприятията от хранително-вкусовата промишленост?
Отговор: В бюджета на проекта не са предвидени средства за здравни книжки. Задължение на всички работещи в сферата на хранително-вкусовата промишленост да имат такива книжки. Това е задължително условие и за учениците при провеждане на учебна и производствена практика.


Въпрос: Какво представляват "стажантските книжки", които наблюдаващите учители трябва да заверяват?
Отговор: Формуляр, предоставен по проекта, който регистрира и отчита проведената практика.


Въпрос: „Списък на учениците“ за провеждане на практическо обучение - защо се попълва този документ, кога се попълва този документ, от кого се попълва?
Отговор: Генерира се от системата, в зависимост от потребностите.


Въпрос:  „Присъствен дневник“  - от кого се попълва и кой го изработва?
Отговор: От наблюдаващия учител и наставника за регистриране на присъствията на ученика.


Въпрос: „План - график“ за изпълнение на дейностите - кога се попълва, от кого се попълва, какво значи работа с целева група и дейност свързана с публичността?
Отговор: В изпълнение на дейностите по правилата, всяко училище разработва общ план за изпълнение на дейностите. Въз основа на общия план на училището  всеки отговарящ за съответната дейност си прави собствен подробен план, който изпълнява и отчита. Напр. в правилата за работа по проекта са заложени дейности свързани с публичността - срещи, публикуване в медии и др., което е добре да се планира и изпълнява  в съответствие с правилата за публичност. Съхранява се на хартия в училище.


Въпрос: Кой ще получава възнагражденията - работодателя или наставника?
Отговор: Възнагражденията са предвидени за наставника, в зависимост от договора наставник може да бъде и работодателя. Това се договаря при сключването на договора и зависи от големината на фирмата и възможностите й да посочи подходящи наставници.


Въпрос: Възможно ли е в един и същи ден и по едно и също време да имам занятия по проект „УСПЕХ“ и да съм наблюдаващ учител на ученици разпределени към даден работодател по проект „Ученически практики“?  Как ще се отчитат часовете?
Отговор: Не.


Въпрос: Възможно ли е даден работодател да обяви две работни места, които да се заемат от четири ученици от различни групи, разпределени по различни графици?
Отговор: Да.


Въпрос: ЕТ - работещ на трудов договор към училище, като учител /по специални предмети/, може ли да участва в проекта „Училищни практики“ и да бъде наставник? В този случай ЕТ, може ли да сключи граждански договор с училището?
Отговор: Когато времето и дейностите са различни от фактическата натовареност не би трябвало да има проблем за сключване на договор.


Въпрос: Един или два договора сключваме с дадена фирма за провеждане на практическо обучение, ако във фирмата имаме ученици от 11 и 12 клас, които са с различен график, програма и длъжност?
Отговор: Възможен е един договор.


Въпрос: Ще има ли „типови граждански договори“ за сключване с  наставниците от фирмите?
Отговор: Да.


Въпрос: Какъв срок на договора да пишем в Договорите между Училище и Ученик, след като учениците от ХІІ клас ще завършат участието си в проекта на 30.07.2013 г., а срока на застраховката на учениците е 9 месеца?
Отговор: Независимо от срока на застраховката, договорите с учениците са до момента на дипломирането (времето до когато държавата ги осигурява в НОИ). До тогава те са ученици.


Въпрос: Проектът „Ученически практики“ финансира ли издаването на здравни книжки?
Отговор: В бюджета на проекта не са предвидени разходи за закупуване на здравни книжки.


Въпрос: Предвиждат ли се разходи за работно облекло?
Отговор: В бюджета на проекта не са предвидени разходи за закупуване на работно облекло.


Въпрос: Колко на брой ученици може да се обучават във дадена фирма?
Отговор: Фирмата определя броя на учениците в зависимост от възможностите си и договореността с директора на гимназията.


Въпрос: Ще има ли бланка в раздел „Документи“  за  Граждански договор за лицата, работещи по проекта?
Отговор: Да.


Въпрос: Може ли да се смени ръководителя  на „Ученически практики“ в училище поради участие на директора като ръководител на други проекти?
Отговор: По принцип не, защото изпълнението на проекта е свързано с издаване на заповеди, подписване на документи и др., което се изпълнява само от директора.


Въпрос: Възможно ли е ученик да бъде включи по проект "Ученически пракитки" във фирма собственост на родителите му?
Отговор: Ако няма друго място, което да му бъде предоставено. Считаме, че във фирмата на родителите е по правилно да практикуват други ученици.


Въпрос: Може ли да работим например, март, април и половината от май месец да прекъснем и юли да продължим, за да си довършим часовете?
Отговор: Да, всичко зависи от графика.


Въпрос: Какво значи „ръководител на дейността“?
Отговор: Този, който отговаря за нея. Например ръководител на дейността публичност в училище по заповед на директора. Има дейности съпътстващи изпълнението на основните дейности и този който отговаря за тяхното изпълнение е „ръководител на дейността“.


Въпрос: Транспорта на ученическите практики в горското стопанство за чия сметка е на училището или за обучаващия /фирмата/, тъй като училището не разполага с такъв и средства за осигуряване на такъв?
Отговор: В бюджета на проекта не са предвидени разходи за транспорт.


Въпрос: Списъците за застраховка на учениците в колко екземпляра се подават в съответното РИО?
Отговор: Три броя.


Въпрос: Възможно ли е  Допълнителните споразумения с екипа по проекта - училищен финансист, консултант на учениците за избор на практика и наблюдаващите учители да бъдат с дата 11.02.2013 г.?
Отговор: Да.


Въпрос: Колко пъти се попълва Приложение №7 за едни и същи ученици? Ако е еднократно - каква е датата на провеждане на дейността?
Отговор: Еднократно, те се генерират от системата.


Въпрос: Ако се промени броят на учениците, т.е с течение на времето намалее от подадената заявка да се пише ли нова заявка?
Отговор: Не.


Въпрос: Как като Работодател мога да избирам учениците, които ще провеждат ученическите си практики? Как протича избора на кандидатите?
Отговор: При договаряне между директор на училище и работодател.


Въпрос: Държавен служител в общината може ли да бъде назначен като наставник на ученика и кмета на общината какъв договор подписва, за да го назначи?
Отчитането на часове обвързано ли е с ПМС 330?
Отговор: Да, директорът на гимназията сключва договор с общината като работодател и със служителя като наставник.


Въпрос: Може ли да има двама наставници от една фирма поради по-голям брой ученици, ако искането е от страна на фирмата? Как документално да бъде оформено това, ако е възможно?                                                                         
Отговор: Заплащането е за проведена практика на ученик - практикант. Ако са необходими повече наставници се сключва договор с всеки един от тях.


Въпрос: В сумата за възнаграждения на екипа в училище, кои осигуровки се включват?
Отговор: В сумата за възнаграждения на екипа в училище се включват всички осигуровки. В часовата ставка на член от училищният екип се включват само личните осигуровки.


Въпрос: Изисквали се, преди сключване на договора между училището и обучаващата организация, удостоверение от НАП за липса на задължения?                                   
Отговор: Няма причина да искаме удостоверение за липса на задължения от страна на фирмата. Всички разплащания се извършват в училище.


Въпрос: Възможно ли е Наставник да е управителят или съдружник от фирмата?
Отговор: Трябва да е човек, който да участва активно в практиктическото обучение на ученика и няма пречка това да е управителя или съдружника.


Въпрос: Необходимо ли е по проекта да се води отделен дневник за входяща и изходяща поща и ако да - в него ли да заведем заявленията за участие на учениците?
Отговор: Не, Наредба 4 регламентира документите в училище.


Въпрос: В договорите може ли да попълваме данни на ръка?  
Отговор: Да, няма категорично изискване за начина на вписване на информация в договорите.


Въпрос: Какви са задълженията и правата на работодателя при наемането на ученик на практика по програмата "Ученически практики"?
Отговор: Правилата за работа по проекта определят правата, функциите и отговорностите на работодателите.


Въпрос: Може ли един служител да е ментор на студенти и да е наставник на ученици?
Отговор: При спазване на изискванията на Законодателството, не е проблем един служител да е наставник и ментор, за което се сключват различни граждански договори. Важно е да се знае, че в работен ден, няма право на повече от 4 часа дневно и 80 часа  месечно допълнителен труд.


Въпрос: Възможно ли е паралелно обучение на ученици и студенти?
Отговор: Да, но се сключват договори за осъществяване на партньорството по двата проекта.


Въпрос: Колко ученици може да се обучават във фирмата?
Отговор: Фирмата определя броя на учениците в зависимост от възможностите си и договореността с директора на гимназията.


Въпрос: Колко наставници може да има в една фирма?
Отговор: В зависимост от производствената програма и броя  на учениците,  фирмата определя броя на наставниците . Всеки наставник получава па 9 часа на ученик за целия период на практиката. Фирмата преценява и предлага на директора на училището списък с наставниците.


Въпрос: Може ли да има двама наставници от една фирма поради по-голям брой ученици, ако искането е от страна на фирмата? Как документално да бъде оформено това, ако е възможно?                                                                         
Отговор: Ако са необходими повече наставници се сключва договор с всеки един от тях и заплащането е в зависимост от броя на учениците.


Въпрос: От приложеният образец в сайта на Ученически практики за Договор с наставник, не ни става ясно заплащането на наставниците ежемесечно ли ще се осъществява или в края на периода? Не е ли необходимо в чл. 2  да бъде посочен и броя на учениците?
Отговор: Чл. 4 регламентира  кога точно се заплаща, по  чл. 2  който определя  необходимите условията за заплащане на извършената работа и начините на тяхното отчитане. Отчитането на наставниците ще става ежемесечно, а  заплащането в края на периода, след успешно приключена практика.


Въпрос: Има ли ограничения за броя на учениците, които може да консултира един учител-консултант. Може ли да консултира едновременно 107 ученици? В правилата за дейности и в правилата за финансиране и отчетност не е определен брой на учениците на 1 консултант?
Отговор: Осигуряване на персонализирана подкрепа за избора на производствена практика и мотивирането на учениците (2 часа на ученик – броят на функционалните експерти учители натовари с тази задача ще бъде определен пропорционално на подлежащите на включване ученици, като ЕУП приема, че един експерт може адекватно да консултира в нужните срокове и обем група от 40 ученика)
Наблюдение на ученически практики, вкл. изработване на програми и верифициране на резултати в сътрудничество с наставниците (ЕУП приема, че един експерт може адекватно да наблюдава в нужните срокове и обем група от 20 ученика).


Въпрос: Какво е заплащането на работодателите. Прочетох, че стипендията за ученика е 300 лв. след приключване на практиката, но за работодателя каква е сумата, която ще се плаща за 1 ученик?
Отговор: Възнаграждения са предвидени за наставника, в зависимост от договора наставник може да бъде и работодателя. Това се договаря при сключването на договора и зависи от големината на фирмата и възможностите й да посочи подходящи наставници. В рубриката „документи“ са публикувани и условията за заплащане. Директорът  на училището сключва граждански договори с Наставниците които са външни за училището, като се посочва часовата ставка, която е в размер на 8 лв. на час включващи личните осигуровки за сметка на осигуряваното лице. Наставникът има право на 9 часа на ученик за целият период на практиката му, които се отчитат на база успешно приключили практики.


Въпрос: Поради интерес към проекта и от ученици в 9 клас (които към момента нямат навършени 16 г.), въпросът ми е: Тъй като проект "Ученически практики" е с продължителност до м. октомври 2014г., възможно ли е след като завърши обучението на учениците от сега сформираната група, да се образува друга група от ученици, които сега са 9 клас ?
Отговор: При спазване на правилата за работа по проекта, можете да организирате практиката на всички желаещи ученици за периода на проекта, който е отворена система и не е задължително да се провежда едновременно или по групи. Всичко зависи от Вашата организация и договореност с партньорите-работодатели.


Въпрос: Имаме проблем с регистрацията на училището от което ще привлечем човек за практика. Училището желаят НИЕ да направим потвърждение за това че ще работим с него. Но ние срещаме трудност точно как и къде в нашия профил или другаде в сайта да го осъществим тази стъпка.
Отговор: За да одобрите кандидатите, трябва да влезете в подадената от Вас обява, след което да натиснете върху цифричката в полето „брой кандидати“. След това лесно можете да одобрите кандидатите.


Въпрос: Имаме уговорка с фирма за провеждане на ,Ученически практики", която е на 50 км от училището.За чия сметка ще бъда транспортните разходи по превозване на учениците?
Отговор: По проекта не са предвидени средства за пътни разходи, можете при желание на работодателя да договорите той да поеме транспортните разходи или сумата да се подели между него и учениците.


Въпрос: Може ли директора да сключи граждански договори с наставниците, ако две от фирмите са ЕООД и собственика на фирмата и наставника са едно и също лице, което е самоосигуряващо се. Означава ли това, че въпросните лица трябва сами да си внесат осигурителните вноски и ние не трябва да ги начисляваме? Или следва да ги осигурим като физически лица върху възнаграждението, което ще получат накрая на практиката?
Отговор: Когато лицата са самоосигуряващи се, трябва да Ви представят декларация че са такива и Вие не им удържате лични осигурителни вноски и съответно не правите такива като работодател. Те са задължени да го направят в края на годината сами.


 

 

 

 
Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.