до момента са се регистрирали
2258
работодатели


от тях
1860
работодатели


са публикували
2870
обяви


за
13478
места


 


Списък на регистрираните работодатели за участие в проект
BG05M2OP001-2.006-0001 "Ученически практики - Фаза 1"

Търси за име:

Лого Име на организацията-работодател Населено място Област Дейности по НКИД Вид Брой служители
1 Добринови ООД гр. Бяла Русе Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
2 БУЛТЕЛ ООД гр. Пловдив Пловдив Специализирани строителни дейности Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
3 Сън Сприй Холидейз ЕООД гр. София София-град Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
4 БУЛКОНТО 2004 ООД гр. Тетевен Ловеч Юридически и счетоводни дейности Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
5 КУМИНЯНО ФРУТ с. Катуница Пловдив Производство на хранителни продукти Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 51 до 250
6 Ем Ейч Кю ЕООД гр. София София-град Хотелиерство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 51 до 250
7 ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ гр. София София-град Образование Висше училище (ВУ) над 251
8 ОБЩИНА ХИСАРЯ гр. Хисаря Пловдив Държавно управление Държавно предприятие от 51 до 250
9 АНВО ООД гр. София София-град Производство на хранителни продукти Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
10 ТРИУМФ - 76 ООД гр. Бургас Бургас Ресторантьорство Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
11 Ричи-Рашко Петров ЕООД гр. Копривщица София-област Ресторантьорство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
12 АПОЛОН 800 ЕООД гр. Провадия Варна Ресторантьорство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
13 ЦУ КЪНЕКШЪНС ООД гр. Сливен Сливен Рекламна дейност и проучване на пазари Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
14 ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД гр. София София-град Дейности в областта на информационните технологии Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
15 БОЕЛ МОЛЛОВА гр. Русе Русе Ресторантьорство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
16 СЕ-НА 2007 ЕООД гр. Казанлък Стара Загора Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
17 ГРАЦИЯ СТАЙЛ ЕООД гр. София София-град Други персонални услуги Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
18 НАЦИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ ПРИ БАН гр. София София-град Научноизследователска и развойна дейност Научен институт от 10 до 50
19 ЕКА ТРЕЙД ЕООД гр. Габрово Габрово Производство на хранителни продукти Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
20 ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА гр. София София-град Научноизследователска и развойна дейност Научен институт над 251
21 РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ПИРИН" гр. Сандански Благоевград Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) от 51 до 250
22 БЕРГОН-СЕРВИЗ ДЗЗД гр. Добрич Добрич Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи Дружество по ЗЗД до 10
23 КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР БУРГАС ООД гр. Бургас Бургас Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
24 ДРИЙМ РИЛАКС СЕЙНТ ДЖОРДЖ ООД с. Съдиево Бургас Хотелиерство Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
25 ПЕТЪР ЦОНЕВ-ПЕТРОВ-ЦОНЕВ ET гр. Разград Разград Ресторантьорство Едноличен търговец (ЕТ) от 10 до 50
26 ПРЕМИЕР ПЛЕВЕН ЕООД гр. Плевен Плевен Производство на мебели Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
27 ДЖЕЛС ЕООД гр. Кюстендил Кюстендил Ресторантьорство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
28 БАР ЕООД гр. Пловдив Пловдив Ресторантьорство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) над 251
29 МАРКЕТИНГ ВИЖЪН ЕООД гр. Разград Разград Дейности в областта на информационните технологии Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
30 КАЛАПИШ 1 ЕООД гр. София София-град Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
31 КАЛАПИШ ООД гр. София София-град Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
32 ЕЛЕКТРОН КОНСОРЦИУМ АД гр. София София-град Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти Акционерно дружество (АД) от 10 до 50
33 АМИГО ЕООД гр. София София-град Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
34 БРУМО ЕООД гр. Плевен Плевен Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
35 СЪДЪРЛАНД ГЛОБЪЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД гр. София София-град Дейности в областта на информационните технологии Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) над 251
36 АНГЕЛ ДЕНЕВ - 2010 ЕООД гр. Пловдив Пловдив Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
37 К и М Консулт 2011 ЕООД гр. Поморие Бургас Юридически и счетоводни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
38 ЕКО КОМФОРТ ДИЗАЙН ЕООД гр. Пловдив Пловдив Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
39 КОПИСОФТ-ООД ООД гр. Русе Русе Дейности в областта на информационните технологии Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
40 ИНТИС ООД гр. Русе Русе Строителство на сгради Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 51 до 250
41 УНИКА ДИЗАЙН ЕООД с. Дебелт Бургас Строителство на сгради Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
42 СТЕФКО СТЕФАН ЕООД с. Каменово Разград Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
43 РУСЕ СТРОЙ 2015 ЕООД гр. Русе Русе Специализирани строителни дейности Жилищно-строителна кооперация до 10
44 Булвария Варна ЕООД гр. Варна Варна Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
45 МИНКОВ КАР ЕООД гр. Разград Разград Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
46 ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД гр. Русе Русе Строителство на сгради Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
47 АГРОПРОМ ЧАКЪР ООД с. Раковски Разград Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
48 СДРУЖЕНИЕ "Ф.К. - ЕТЪР ВТ"" гр. Велико Търново Велико Търново Дейности на организации с нестопанска цел Сдружение до 10
49 НЕДЖАТИ ХАЛИМ МЕХМЕД ЗП с. Чернолик Силистра Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Едноличен търговец (ЕТ) от 10 до 50
50 ЗС Севдие Реджеб Наим с. Чернолик Силистра Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Самоосигуряващо се лице до 101   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  

21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40  

41   42   43   44   45   46   47  
 
Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"