до момента са се регистрирали
2251
работодатели


от тях
1854
работодатели


са публикували
2784
обяви


за
13068
места


 


Списък на регистрираните работодатели за участие в проект
BG05M2OP001-2.006-0001 "Ученически практики - Фаза 1"

Търси за име:

Лого Име на организацията-работодател Населено място Област Дейности по НКИД Вид Брой служители
1 ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ гр. София София-град Образование Висше училище (ВУ) над 251
2 ОБЩИНА ХИСАРЯ гр. Хисаря Пловдив Държавно управление Държавно предприятие от 51 до 250
3 АНВО ООД гр. София София-град Производство на хранителни продукти Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
4 ТРИУМФ - 76 ООД гр. Бургас Бургас Ресторантьорство Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
5 Ричи-Рашко Петров ЕООД гр. Копривщица София-област Ресторантьорство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
6 АПОЛОН 800 ЕООД гр. Провадия Варна Ресторантьорство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7 ЦУ КЪНЕКШЪНС ООД гр. Сливен Сливен Рекламна дейност и проучване на пазари Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
8 ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД гр. София София-град Дейности в областта на информационните технологии Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
9 БОЕЛ МОЛЛОВА гр. Русе Русе Ресторантьорство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
10 СЕ-НА 2007 ЕООД гр. Казанлък Стара Загора Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
11 ГРАЦИЯ СТАЙЛ ЕООД гр. София София-град Други персонални услуги Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
12 НАЦИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ ПРИ БАН гр. София София-град Научноизследователска и развойна дейност Научен институт от 10 до 50
13 ЕКА ТРЕЙД ЕООД гр. Габрово Габрово Производство на хранителни продукти Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
14 ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА гр. София София-град Научноизследователска и развойна дейност Научен институт над 251
15 РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ПИРИН" гр. Сандански Благоевград Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) от 51 до 250
16 БЕРГОН-СЕРВИЗ ДЗЗД гр. Добрич Добрич Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи Дружество по ЗЗД до 10
17 КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР БУРГАС ООД гр. Бургас Бургас Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
18 ДРИЙМ РИЛАКС СЕЙНТ ДЖОРДЖ ООД с. Съдиево Бургас Хотелиерство Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
19 ПЕТЪР ЦОНЕВ-ПЕТРОВ-ЦОНЕВ ET гр. Разград Разград Ресторантьорство Едноличен търговец (ЕТ) от 10 до 50
20 ПРЕМИЕР ПЛЕВЕН ЕООД гр. Плевен Плевен Производство на мебели Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
21 ДЖЕЛС ЕООД гр. Кюстендил Кюстендил Ресторантьорство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
22 БАР ЕООД гр. Пловдив Пловдив Ресторантьорство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) над 251
23 МАРКЕТИНГ ВИЖЪН ЕООД гр. Разград Разград Дейности в областта на информационните технологии Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
24 КАЛАПИШ 1 ЕООД гр. София София-град Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
25 КАЛАПИШ ООД гр. София София-град Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
26 ЕЛЕКТРОН КОНСОРЦИУМ АД гр. София София-град Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти Акционерно дружество (АД) от 10 до 50
27 АМИГО ЕООД гр. София София-град Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
28 БРУМО ЕООД гр. Плевен Плевен Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
29 СЪДЪРЛАНД ГЛОБЪЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД гр. София София-град Дейности в областта на информационните технологии Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) над 251
30 АНГЕЛ ДЕНЕВ - 2010 ЕООД гр. Пловдив Пловдив Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
31 К и М Консулт 2011 ЕООД гр. Поморие Бургас Юридически и счетоводни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
32 ЕКО КОМФОРТ ДИЗАЙН ЕООД гр. Пловдив Пловдив Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
33 КОПИСОФТ-ООД ООД гр. Русе Русе Дейности в областта на информационните технологии Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
34 ИНТИС ООД гр. Русе Русе Строителство на сгради Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 51 до 250
35 УНИКА ДИЗАЙН ЕООД с. Дебелт Бургас Строителство на сгради Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
36 СТЕФКО СТЕФАН ЕООД с. Каменово Разград Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
37 РУСЕ СТРОЙ 2015 ЕООД гр. Русе Русе Специализирани строителни дейности Жилищно-строителна кооперация до 10
38 Булвария Варна ЕООД гр. Варна Варна Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
39 МИНКОВ КАР ЕООД гр. Разград Разград Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
40 ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД гр. Русе Русе Строителство на сгради Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
41 АГРОПРОМ ЧАКЪР ООД с. Раковски Разград Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
42 СДРУЖЕНИЕ "Ф.К. - ЕТЪР ВТ"" гр. Велико Търново Велико Търново Дейности на организации с нестопанска цел Сдружение до 10
43 НЕДЖАТИ ХАЛИМ МЕХМЕД ЗП с. Чернолик Силистра Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Едноличен търговец (ЕТ) от 10 до 50
44 ЗС Севдие Реджеб Наим с. Чернолик Силистра Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Самоосигуряващо се лице до 10
45 ЗП Градимир Атанасов Георгиев гр. Силистра Силистра Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Кооперация до 10
46 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ДУНАВ" с. Дунавец Силистра Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Кооперация от 10 до 50
47 БЕЕД ЕООД с. Киченица Разград Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
48 Белима ООД гр. Пловдив Пловдив Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
49 ЗП Милен Михайлов гр. Русе Русе Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Друг вид субект до 10
50 СЕНТРАЛ 14 ЕООД гр. Русе Русе Други професионални дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 101   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  

21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40  

41   42   43   44   45   46   47  
 
Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"