• Вашите въпроси може да задавате на имейла на проекта: u.praktiki@mon.bg

 


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


Въпрос: Ако се смени името на училището трябва ли да се подпише нов договор между директор и МОН?

Отговор: Не. Остава в сила договорът, който вече е сключен. 


Въпрос: Ученик на трудов договор (4ч), може ли да бъде включен в ученически практики?

Отговор: Не.


Въпрос: Тази година всички договори имат номерация. Как трябва да се подредят? Трябва ли договорите на учениците да имат отделна номерация, на работодателите също и на наставниците друга? Или всеки договор сключен с училището е с последователна номерация, независимо дали е с фирма или лице?

Отговор: Всички договори с училището следва да имат една номерация. Не е необходимо различните договори да имат различна номерация.


Въпрос: Може ли възнагражденията на екипа и наставниците да се изплатят по касов, а не по банков път? Въпреки, че в договорите с наставниците е заложено изплащане по банков път и са попълнени номерата на сметките им, предпочитаме да им ги изплатим на ръка.

Отговор: Плащането на екипа в училище и наставниците се извършва задължително по банков път.


Въпрос: При изчисляване на възнагражденията на наставниците за едни от тях в справката има начислени удръжки, а за други всички удръжки са 0.00 лв.  За всички наставници са въведени съответните завършили практиката ученици и са направени месечните отчети. Защо така се получава?

Отговор: Когато доходът на лицето е под минималния осигурителен, по закон няма удръжки. Ако лицето има доходи от други договори, трябва да го въведете в поставеното за целта поле.


Въпрос: Какво да правя когато не ми се показват всички учениици в меню присъствия?


Отговор: Трябва да зададете начална дата, такава че учениците да са записани, а за крайна дата - учениците да не са отписани. Визуализират се всички ученици, които са участвали в целия избран интервал от дата - до дата.


Въпрос: Учениците приключиха практика, но имам разминаване в броя на присъствията. Как да го оправя?


Отговор: В случай че часовете са повече, от ведомостта или от отчет на преподавател, кликнете с мишката върху името на ученика и проверете за кои часове присъствията се дублират, или са нанесени в повече. Чрез икона Х в последната колона изтрийте неправилните редове.  Ако часовете са по-малко - проверете дали графиците съдържат необходимите часове и след това нанесете присъствията на учениците от модул "Присъствия".


Въпрос: През учебно време може ли да се провеждат часове по проекта?

Отговор: През учебно време може  да се провеждат часове и по проекта, като тези часове се планират във време извън заетостта, съгласно седмичното разписание на учителя и учениците.


Въпрос: Задължително ли е практиката да е по професията, която изучавам?

Отговор: Задължително е, защото целта на практическото обучение е да се разширят знанията и уменията на учениците, придобити в училище и да се запознаят с работата в реална работна среда. 


Въпрос: Ако моето училище не е записано за проекта мога ли аз да участвам?

Отговор: Училището трябва да заяви желание за участие в проекта, след което да организира практическо обучение за учениците.


Въпрос: Кой поема застраховката на учениците по време на практиката?
Отговор: Учениците се застраховат от застрахователна компания за сметка на проекта по установена процедура.


Въпрос: Ученик който не е застрахован може ли да започне практика?
Отговор: Категорично не. Едно от условията за започване на практика е ученикът да има подписана застрахователна полица.


Въпрос: Какъв период от време покрива застраховката на учениците?
Отговор: Застрахователната полица се подписва за срок от 9 месеца. Това е пълният период, в който ученикът трябва да приключи и отчете своята 240 ч. практика.


Въпрос: От кога застраховката на ученика влиза в сила?
Отговор: От договорения в застрахователната полица срок.


Въпрос: Възможно ли е ученици от 11 клас да бъдат включени в практиките?
Отговор: Да, ако отговарят на условията на проекта. 


Въпрос: Ще се признаят ли като разходи по проекта "Ученически практики - Фаза 1",  изразходваните средства за издаването на здравни книжки на учениците за учебна практика в предприятията от хранително-вкусовата промишленост?
Отговор: В бюджета на проекта не са предвидени средства за здравни книжки. Задължение на всички работещи в сферата на хранително-вкусовата промишленост да имат такива книжки. Това е задължително условие и за учениците при провеждане на учебна и производствена практика.


Въпрос: „План - график“ за изпълнение на дейностите - кога се попълва, от кого се попълва, какво значи работа с целева група и дейност свързана с публичността?
Отговор: В изпълнение на дейностите по правилата, всяко училище разработва общ план за изпълнение на дейностите. Въз основа на общия план на училището  всеки отговарящ за съответната дейност си прави собствен подробен план, който изпълнява и отчита. Напр. в правилата за работа по проекта са заложени дейности свързани с публичността - срещи, публикуване в медии и др., което е добре да се планира и изпълнява  в съответствие с правилата за публичност. Съхранява се на хартия в училище.


Въпрос: Кой ще получава възнагражденията - работодателя или наставника?
Отговор: Възнагражденията са предвидени за наставника, в зависимост от договора наставник може да бъде и работодателят. Това се договаря при сключването на договора и зависи от големината на фирмата и възможностите й да посочи подходящи наставници.


Въпрос: Един или два договора сключваме с дадена фирма за провеждане на практическо обучение, ако във фирмата имаме ученици от 11 и 12 клас, които са с различен график, програма и длъжност?
Отговор: Възможен е един договор.


Въпрос: Предвиждат ли се разходи за работно облекло?
Отговор: В бюджета на проекта не са предвидени разходи за закупуване на работно облекло.


Въпрос: Колко на брой ученици може да се обучават във дадена фирма?
Отговор: Фирмата определя броя на учениците в зависимост от възможностите си и договореността с директора на гимназията.


Въпрос: Може ли да се смени ръководителя на „Ученически практики - Фаза 1“ в училище поради участие на директора като ръководител на други проекти?
Отговор: Не, защото изпълнението на проекта е свързано с издаване на заповеди, подписване на документи и други дейности, които се изпълняват само от директора.


Въпрос: Какво значи „ръководител на дейността“?
Отговор: Този, който отговаря за нея. Например ръководител на дейността публичност в училище по заповед на директора. Има дейности съпътстващи изпълнението на основните дейности и този който отговаря за тяхното изпълнение е „ръководител на дейността“.


Въпрос: Транспорта на ученическите практики в горското стопанство за чия сметка е на училището или за обучаващия /фирмата/, тъй като училището не разполага с такъв и средства за осигуряване на такъв?
Отговор: В бюджета на проекта са предвидени разходи за транспорт.


Въпрос: Как като обучаващ работодател мога да избирам учениците, които ще провеждат ученическите си практики? Как протича избора на кандидатите?
Отговор: При договаряне между директор на училище и обучаващ работодател.


Въпрос: Може ли да има двама наставници от една фирма поради по-голям брой ученици, ако искането е от страна на фирмата? Как документално да бъде оформено това, ако е възможно?                                                                         
Отговор: Заплащането е за проведена практика на ученик - практикант. Ако са необходими повече наставници се сключва договор с всеки един от тях.


Въпрос: В сумата за възнаграждения на екипа в училище, кои осигуровки се включват?
Отговор: В сумата за възнаграждения на екипа в училище се включват всички осигуровки.


Въпрос: Изисквали се, преди сключване на договора между училището и обучаващата организация, удостоверение от НАП за липса на задължения?                                   
Отговор: Няма причина да искаме удостоверение за липса на задължения от страна на фирмата. Всички разплащания се извършват в училище.


Въпрос: Възможно ли е Наставник да е управителят или съдружник от фирмата?
Отговор: Трябва да е човек, който да участва активно в практиктическото обучение на ученика и няма пречка това да е управителя или съдружника.


Въпрос: Необходимо ли е по проекта да се води отделен дневник за входяща и изходяща поща и ако да - в него ли да заведем заявленията за участие на учениците?
Отговор: Не, Наредба 4 регламентира документите в училище.


Въпрос: В договорите може ли да попълваме данни на ръка?  
Отговор: Да, няма категорично изискване за начина на вписване на информация в договорите.


Въпрос: Какви са задълженията и правата на работодателя при наемането на ученик на практика по програмата "Ученически практики - Фаза 1"?
Отговор: Правилата за работа по проекта определят правата, функциите и отговорностите на работодателите.


Въпрос: Може ли един служител да е ментор на студенти и да е наставник на ученици?
Отговор: При спазване на изискванията на Законодателството, не е проблем един служител да е наставник и ментор, за което се сключват различни граждански договори. Важно е да се знае, че в работен ден, няма право на повече от 4 часа дневно и 80 часа  месечно допълнителен труд.


Въпрос: Колко наставници може да има в една фирма?
Отговор: В зависимост от производствената програма и броя  на учениците,  фирмата определя броя на наставниците . Всеки наставник получава па 9 часа на ученик за целия период на практиката. Фирмата преценява и предлага на директора на училището списък с наставниците.


Въпрос: Може ли да има двама наставници от една фирма поради по-голям брой ученици, ако искането е от страна на фирмата? Как документално да бъде оформено това, ако е възможно?                                                                         
Отговор: Ако са необходими повече наставници се сключва договор с всеки един от тях и заплащането е в зависимост от броя на учениците.


 

Въпрос: Имаме уговорка с фирма за провеждане на "Ученически практики - Фаза 1", която се намира на 50 км от училището. За чия сметка ще бъда транспортните разходи по превозване на учениците?
Отговор: По проекта са предвидени средства за пътни разходи. 

 

 

 

 
Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"